W Procesie Integracji Emocjonalnej korzystamy ze specyficznego modelu osobowości człowieka, który jest nieznacznie zmodyfikowaną i poszerzoną wersją tzw. “jaja Assagiolego” (nazwa pochodzi od Roberto Assagioli, twórcy Psychosyntezy, autora pierwotnej wersji modelu jaja). Modyfikacji uległa środkowa część jaja, obrazująca obszar świadomości w podziale na cztery ciała. Ponadto do diagramu został wprowadzona przestrzeń pierwotnego źródła.

Opis diagramu:

Wszystkie kluczowe obszary widoczne na diagramie oddzielone są liniami przerywanymi od sąsiadujących obszarów. Wskazuje to na swobodne przenikanie treści psychicznej pomiędzy różnymi przestrzeniami, podobnie jak ma to miejsce podczas osmozy w przestrzeniach międzykomórkowych roślin. 

Nieświadomość zbiorowa (zwana też zjednoczonym polem) – otaczające nas zakumulowane środowisko psychiczno-energetyczne. Granica między nieświadomością a nieświadomością zbiorową jest przenikalna w obie strony. Nieświadomość zbiorowa może wywierać wpływ na nas i my możemy wywierać wpływ na nieświadomość zbiorową a poprzez nią, na nieświadomość indywidualną innych osób.

Nieświadomość (osobowa, indywidualna) – wyodrębniony fragment nieświadomości zbiorowej, który jest specyficznie uformowany przez życiowe doświadczenia i wewnętrzne jakości jednostki. Nieświadomość jest podzielona na trzy poziomy: niższą (podświadomość), pośrednią i wyższą (nadświadomość).

Niższa nieświadomość (podświadomość) – odpowiada za podstawowe procesy życiowe koordynujące funkcje psychofizyczne i fizjologiczne ciała. Jest magazynem całej naszej przeszłości, szczególnie tej bolesnej i zapomnianej. Przechowuje wszystkie pierwotne wzorce emocjonalne, popędy, kompleksy, fobie, obsesje, urojenia, wyparte wspomnienia. Jest generatorem trudności i blokad w przepływie energii, w realizacji planów, w wewnętrznym rozwoju. Głównym narzędziem komunikacyjnym podświadomości jest percepcja czuciowa (ciało emocjonalne). Komunikaty, blokady i wzorce wypływające z podświadomości utrzymują poziom naszej świadomości na tym samym pułapie. Podświadomość rzutuje naszą zapomnianą i wypartą przeszłość na teraźniejszą rzeczywistość, powodując, że żyjemy i działamy według tych samych programów i utartych schematów.

Pośrednia nieświadomość – są to wplecione w codzienne życie wspomnienia, zachowania, reakcje, stany umysłu, emocje, impulsy, obrazy, popędy i pragnienia, które mogą być przywoływane w każdej chwili do pola naszej świadomości. Ta część nieświadomości jest łatwo dostępna przez przypominanie lub dostrojenie się do niej. Obrazuje ona etap wewnętrznego rozwoju lub poziom świadomości, na jakim się obecnie znajdujemy.

Wyższa nieświadomość (nadświadomość) – magazyn i źródło wyższych energii i wyższych stanów emocjonalnych (takich jak np. głęboka życzliwość, altruistyczna miłość, autentyczny spokój), wyższych czynności psychicznych, ekstaz, głębokich wglądów i olśnień, życzliwych inspiracji i aspiracji, geniuszu i różnego rodzaju objawień filozoficznych, artystycznych, etycznych, naukowych. Głównym narzędziem komunikacyjnym nadświadomości jest intuicja (ciało energetyczne). Komunikaty płynące z nadświadomości, podnoszą jakość naszej obecnej rzeczywistości. Nadświadomość nosi w sobie potencjał najbardziej życzliwej przyszłości.

Pole świadomości – bezpośrednio doświadczana, uświadomiona teraźniejsza rzeczywistość. Bezustanny strumień wrażeń, impulsów, obrazów, popędów, myśli, wyobrażeń, emocji, przeczuć, pragnień, bodźców, które można bezpośrednio obserwować, analizować i osądzać.

Świadoma jaźń – przestrzeń czystej świadomości oraz woli, nasza wewnętrznie doświadczalna tożsamość. Stałe jądro istoty ludzkiej, niezmienne od dzieciństwa aż do śmierci. Dostęp do świadomej jaźni możliwy jest po wyciszeniu wszystkich treści w polu świadomości. 

Wyższa jaźń (jaźń transpersonalna) – pierwotny i stały obszar istnienia, wolny od wpływów wszelkich świadomych doświadczeń. Podmiot doświadczający i obserwujący. Świadoma jaźń jest odbiciem wyższej jaźni i jej projekcją w polu świadomości. Nawiązanie stałej łączności z wyższą jaźnią stanowi syntezę i esencję ludzkiej egzystencji.

Przerywana linia łącząca świadomą jaźń z wyższą jaźnią wskazuje na możliwość połączenia obu jaźni. Połączenie to może być chwilowe, okresowe lub trwałe w zależności od ogólnego poziomu świadomości. Obie jaźnie stanowią centrum świadomości i woli. W momencie połączenia ze sobą, wyższa jaźń przyspiesza rozwój pola świadomości i wywiera integrujący wpływ na całą świadomą i nieświadomą rzeczywistość.

Pierwotne źródło – praprzyczyna całego istnienia. Nieskończone źródło wszystkich indywidualnych tożsamości i wszystkich inspiracji.


Świadome uwzględnienie wszystkich przedstawionych na diagramie elementów osobowości oraz zachodzących między nimi wzajemnych zależności i praw, pozwala nam na znacznie pełniejsze zrozumienie samych siebie. Dzięki tej wiedzy i odpowiedniej praktyce możemy odkryć a następnie zintegrować zarówno własne blokady i ograniczenia jak i nowe możliwości oraz towarzyszący im potencjał twórczy.


Weź udział w Procesie Integracji Emocjonalnej

W czwartek, 22 lipca 2021 rozpoczynamy kolejną edycję Procesu Integracji Emocjonalnej w formie 9-tygodniowego kursu online. Ilość uczestników jest ograniczona do 20 osób. Zapraszam serdecznie! >> Więcej informacji.